در این مبحث به ارائه اطلاعات در خصوص پناهگاههای حیات وحش می پردازیم.

امید به این که با دوربین به شکار حیوانات این مناطق برویم نه با اسلحه!!