هزارپايان را ميشه در مناطق مرطوب و پرگياه مثل جنگلها و علفزارها ديد، به ديپلوپودها يا ميلی پدها معروف هستن.رنگ قهوه ای سوخته تا سياه دارن گياه خوار هستن و هيچ خطری ندارند و غدد ترشح كننده مايعات و...