فيلم عالي بوددددددد، ايشالا بتونم يه بار اين سفر جالب و مهيج و برم