امیدوارم با مدیریت منابع آبی، دوباره وطنمون زیبا با آینده ای روشن بشه و بمونه