سفرنامه تصویری - جنگل دیا - شهریور و مهر 1397

عکس ها از: حمیدرضا زارع، علی کساییان، الهام گودرزی، امین احمدیان، مقداد زارع، جواد شوشتری