فروش ظرف غداي ترانجيا نو، دو تكه مايتابه و فابلامه، مايتابش تفلون نيست
120000