زیباترین مسیر برای تهران کشکین شهر را چه پیشنهاد میکنید و اطراف مشکین شهرهم؟