جسارت نباشه
ولی واقعا چه خبر اینجا؟
به نطرم از این از این به بعد یک نفر رو بذارید تا هر دقیقه بگرده ببینه کی وسایلش رو گمیده!