براي طبيعت گردي و كوهپيمايي يك روزه چه وسايل هايي رو پيشنهاد ميكنيد؟؟...بيشتر در فصل تابستان....