نام : داوود عراقی
سن : 24 سال
محل سکونت : شیراز
راهنمای تور محلی شیراز و تور های ورودی و سایت بزرگ تخت جمشید/ local tour & incoming tour & special guide in persepolis
شماره های تماس : 09173040434 & 09373166512
آدرس پست الکترونیکی : david_scherzinger@yahoo.de
زبان تخصصی : آلمانی
فارس