اين قلعه كه از دوره ساسانيان ميباشد بزرگترين قلعه خشتي ايران يا حتي جهان است كه حدود دوميليون متر مساحت دارد و تلاش ميشود بعنوان يكي از آثار ميراث باستاني يونسكو به ثبت برسد .نوع معماري و كاربري آن منحصر بفرد ميباشد به نوعي كه در ديواره هاي آن راهروهاي خاصي وجود دارد تا 40 سال پيش سطح آب زمين در اين منطقه خيلي پاين تر از اين بوده كه از بركت پس آب فاضلاب اين سطح بالا آمده كه قناتهاي منطقه شاهد خوبي براي اين مورد ميباشد اين قناتها امروزه ديگر كاربرد ندارند . موضوع جالب توجه اين بود كه با وجودي كه در منطقه زاگرس مركزي خيلي تحقيق كرده بودم تاكنون آثاري از مغلها نديده بودم كه براي من خيلي ديدني بود من بعنوان كوچكترين عضو اين گروه چند روزي در شهر پيشوا بودم متاسفانه موانعي سر راه ميباشد كه كمك مردم منطقه و مسئولين نياز است از جمله وجود پس آب فاضلاب كه با آن كشاورزي ميشود و انقريب است كه فاجعه زيست محيطي و ميكروبي آن كه هماكنون نيز مشاهده ميشد رخ نشان دهد و كار به همين دليل نيمه كاره رها شد ونيز فرهنگ وحشتناك بعضي از مردم اين منطقه كه منجر به از بين رفتن تجهيزات و زخمي شدن دو نفر از اعضاي گروه شد . متاسفانه من ظرفيت آپلود عكسم تموم شده و قادر به ارسال تصوير نيستم وگر نه تقديم ميكردم