ما که نوکر امام رضاییم دربست در نتیجه از این برنامه حمایت خودمان را اعلام می کنیم....
در ضمن فکر کنم تجربه جدید و جالبی باشه یه توز مذهبی هم برگزار بشه تو آنوبانینی.....
کجا بهتر از مشهد؟