سلام من در استان لرستان زندگي ميكنم كارشناس منابع طبيعي هستم طي گشتهايي كه در طبيعت منطقه داشتم انواع مختلفي از دوزيستان ولاك پشتها مارها در منط (قه مشاهده كردم كه به صورت خلاصه خدمتتون عرض ميكنم ...