صعود سنبران در ساعت 7بعداز ظهر پنج شنبه 24تیر 95 از دهستان دربند و تیون در مابین جاده ازنا - درود شروع و پس از سه ساعت کوهنوردی به پناهگاه گل گل رسید ه و پس از صرف شام سبک و اقامه نماز بعلتگرمای...