سلام
اسمش روش است. بیشتر ضد باران اشت در مقابل باد کار آیی خوبی دارد که نفوذ نکند به لباس.
ابتکارهایی هم باهاش میشه انجام داد ولی عمر طولانی ندارد. مزیت عمده اش حجم کم اش است.
پیشنهاد می کنم پتو...