نام انگلیسی : Arasbaran protected areaنام فارسی : منطقه حفاظت شده ارسباران
http://www.irandeserts.com/file/cms/files/aras.gif


منطقه حفاظت شده ارسباران در موقعیت جغرافیایی N3855 E4651 در استان...