با توجه به اشنایی با بعضی مناطق بهتر دیدم از اطلاعاتی که در مورد مسیرهای گردشگری استانهای مختلف دارم در اختیار این انجمن قرار بدم
ایندفعه مسیرهای گردشگری استان اردبیل را خدمت شما ارائه میدهم
http:/...