کوه پره داس دزککوه پره داس دزکبرای صعود به این کوه باید وارد روستای دزک شویددر واقع این کوه بلند ترین کوه منطقه است وهنگامی که قصد صعود به قله رادارید باید علاوه بر تجهیزات لازماز اهالی...