انحراف مغناطیسی یا تغییر مغناطیسی یا میل مغناطیسی زاویه بین نصف النهار مغناطیسی و نصف النهار جغرافیایی در هر نقطه از سطح زمین است.


میل مغناطیسی، در هر نقطه از زمین، زاویه بین شمال حقیقی و شمال...