شیراز شهری است که به محض شنیدن نامش، به یاد شعر می افتیم. گشتن در شیراز بی یاد بزرگ شاعرانی که در خاک آن خفته اند، لطفی ندارد و به دل نخواهد نشست.
شیراز شهری است که به محض شنیدن نامش، به یاد شعر...