از وجه تسمیه سرخس اطلاع كافی در دست نیست؛ قدمت آن به زمان ساسانیان می رسد و مانند سایر نواحی خراسان، در طول تاریخ صدمات فراوان دیده است. در سال 617 هجری قمری و در حمله مغول به ایران، سرخس به عنوان...