مطمئنید که گهر بالا پشه مالاریا داره؟! :13: من مدتیه تو فکرم چند شبی اونجا کمپ بزنم!