وای جووونم به این ماشینا دلم خواست

راهبند
راهبند پارکینگ
راهبند اتوماتیک