جسارت نباشه:53:
ولی واقعا چه خبر اینجا؟:3:
به نطرم از این از این به بعد یک نفر رو بذارید تا هر دقیقه بگرده ببینه:26::d79: کی وسایلش رو گمیده!