سلام امسال پدرم را مجبور کردم خیلی از ابشارهایی که قبلا رفته بود من را ببره خوب ایشان هم فصل پاییز را برای سفرها پیشنهاد کردند .. رفتیم ۵ روز ابشارهای دره عشق را دیدیم عالی بود بعدش ابشارهای تنگ...