نکات ساده برای عکاسی از طبیعت از زبان استادافشین بختیار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اینجا نکاتی برای عکاسی از طبیعت...