بد نیست اگه فرصتی بشه و توری برای این منطقه بذاریم

گویا امکانات جالبی هم مهیاست:3: