كُندر كه برا ناراحتی های گوارش، ديابت و هوش خيلی خوبه، صمغ درخت اورسه. لرها به آب ميگن او و همون طور كه گفتن، ريشه های طويلی داره برای رسيدن به آب پس ميشه اورس