جز خراسان، که نیست رخصت آن
به کجا رفت خواهی از تهران (ملک الشعرای بهار)

استان تهران با 18909 كيلومتر مربع مساحت و 2/1 درصد مساحت كل كشور ايران از آن جهت...