دمتون گرم .ببخشید که تایپک قدیمی را باز کردم اما خوب حرفتون خیلی جالب بود واسم.ولی میدونید مریض شدم دوست دارم این لوازم ها رو بگیرم و داشته باشم.نمیدونم چرا؟عاشق لوازم طبیعت گردی شدم.چکار کنم.اوضاع...