سلام آقا شهرام كاروانسرا قصر بهرام چي شد ميتونيم بريم يا نه :7: