یکی از مهمترین بخش های عکاسی بخصوص عکاسی طبیعت، مبحث رنگ است.
مبحث رنگ به قدری پیچیده و گسترده است که نیازمند بررسی ها و مطالعات زیادی است.اما من در این مقاله قصد ندارم که تمام مباحث را مورد بررسی...