یکی از مهمترین و اصلی ترین نکات در عکاسی بحث "ترکیب بندی است".من در وب سایت های مختلف عکس های زیادی از دوستان دیدم که متأسفانه باید بگم بدون توجه به این نکته کلیدی عکاسی ،گرفته شده اند.از اینکه...