جنگل النگدره، شهرستان گرگان در مسیر جنگل ناهارخوران - گلستان

http://hamshahrionline.ir/getthumb.ashx?url=images/2011/12/alangdareh2.jpg&w=600&h=350&q=85ین جنگل دارای وسعتی به مساحت 185...