پیمایش خلخال تا اسالم در تعطیلات خرداد 1400

بنام خدا
ساعت یک نیمه شب بود قرار گذاشتند که توسط اتوبوس جمع 45 نفره ما از باشگاه اوج اراک را از طریق ساوه به قزوین و زنجان و خلخال برساند راننده...