به انجمن خوش آمدید

Search In

جستجو برای

گزینه های اضافی

حاصل جمع دوازده و سه چه عددی می شود؟