باسلام آذربایجان مناطق دیدنی وزیبای زیادی دارد دعوت میکنم بیان واز زیباییهای این منطقه لذت ببرین.