مهدی جان اشتباها به جای بندر لنگه دوباره بندر گناوه رو نوشتی :)