سلامی به سبزی بهار و به وسعت ایران عزیزمان
نوروز باستانی ایران بر همه دوستان مبارک.
جای شما خالی ما رفتیم به استان خوزستان ، از همه نظر عالی بود مردمان خوب ، هوای عالی همه چی خوب بود. من و همسرم به...