صعود به قله غازک در توره اراک 7خرداد 1400

بنام خدا
اوایل خرداد بود و باتفاق بچه های باشگاه اوج اراک به محل کنکره جایی که در ابتدای کار صخره نوردی ایران محلی برای گردهمائی صخره نوردان بوده است در...