جالبه که در ارتفاع 2000 متری در زمستان دما کمتر ار 2 درجه نمیشه .