جنگل های ارسباران زیستگاه گوزن زرد ایرانی هم هست که از حیوانات در خطر ایران هستش و اینکه نسبتا" یکی از مناطقی بود که توی چند تا مقاله از رسیدگی خوب به این منطقه قدر دانی شده بود:45: و اینکه انصافا"...