در این مبحث مناطق حفاظت شده کشور معرفی خواهند شد.

منطقه حفاظت شده به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و كوهستان اطلاق مي شود كه از لحاظ ضرورت حفظ وتكثير نسل جانوران وحشي...