بنام خدا سفری زمینی دریایی را بمدت 11 روز به فضل خدا در اولین روز بهار 97 همراه با خانواده آغاز و قرار گذاشته بودیم که در مسیر راه از جزیزه زیبای کیش هم بازدید بعمل آوریم که عکسها و مقداری از توضیح...