از مناطق دیدنی دیگر سرعین آروارس که 30 کیلومتر سرعین قرار داره که منطقه بسیار زیبا است