منم دختری هستم اهل حنا و عاشق سدمون هستم ولی متاسفانه دیگه اونقد آب نداره و خشکسالی آبشو کم کرده.