درود بر شرف و غیرت ایرانی مرد بزرگ ایران: ظبزرگ مرد ایران، عظیم قیچی ساز