علی جان
شنیدی از قدیم میگن تک خوری کار بدی ه!!؟:3: نکن اینکارو برادر خوبیت نداره :4:
خوشحالم که سرحالی و با قدرت داری میتازی...
موفق باشی.


تا بعد...