درست میشه درست میشه درست میشه درست میشه
ای بابابابابابابا این که خشک شد.:4: