تجربه ای که در کالیبره قطب نما دستگاه داشتم مثلا در اترکس مدل پائین داخل منو قطب نما گزینه کالیبره موجود است و در همین منو در مدل مپ 87گارمین بصورت انیمیشن در محورهای مختلف کالیبره قطب نما را نشان...